İş Hayatında Kadının Yeri

İş Hayatında Kadının Yeri

KONU : İŞ HAYATINDA KADININ YERİ VE ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ

YAZAN : CEVAHİR ASUMAN YAZMACI

DANIŞMAN : YRD.DOÇ.DR.MURAT AYAN

GİRİŞ : Bir ülkenin veya bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına öncülük eden unsurların başında kadınlar gelmektedir. Kadınlar ne ölçüde sosyal hayatın içine dâhil olursa ve çalışma hayatında yer alırsa toplum da o ölçüde gelişme gösteriyor demektir. Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına daha çok katılımını sağlamak ve bu katılımın kalitesini yükseltmek, Türkiye’nin hızlı gelişimi ve Avrupa ile uyumu açısından büyük önem taşımaktadır. 1950’li yıllardan sonra kırsaldan kente yönelik göçün beraberinde getirdiği kentleşme sonucunda kadınlar işgücü piyasası içinde daha fazla yer almaya başlamıştır. Zaman içinde kadınların işgücü piyasasındaki konumları ve çalışma biçimleri değişime uğramış olsa da, işgücüne katılım ve istihdam oranlarının düşüklüğü halen istihdam alanındaki en önemli sorunlardan birisidir. Türkiye genelinde her on kadından sadece ikisinin, Avrupa ülkelerinde ise iki kadından birisinin işgücü piyasasında olduğu görülmektedir. Kadınların işgücüne katılımı açısından Türkiye sadece Avrupa ülkelerinin gerisinde değil, aynı zamanda hızla sanayileşen Asya ve Latin Amerika ülkelerinin de gerisinde bulunmakta ve daha ziyade Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yakınlık göstermektedir.
GAP Bölgesi içerisinde yer alan Şanlıurfa ilinde özellikle son yıllarda kadınların istihdamına yönelik çok sayıda mesleki eğitim ve girişimcilik projeleri uygulanmakta ve çeşitli bilinçlendirme kampanyaları yürütülmektedir. Bunun da etkisiyle ildeki kadın istihdam sayısı artış gösterse de, henüz istenilen seviyelere ulaşamamıştır. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı projelerin geliştirilmesini sağlamak, ildeki işsiz kadınları aktif işgücü piyasası programlarına yönlendirerek istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik çalışmalara hız kesilmeden devam edilmelidir.  Bu çalışma, değişen ekonomik ve sosyal yapı ile birlikte kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer aldığı günümüzde, Şanlıurfa ilinde kadın istihdamının ne durumda olduğunu tespit etmeye yönelik istatistik çalışmalarını ve kadın istihdamının önündeki engellerin aşılması yönündeki çözüm önerilerini bölgesel düzeyde yapılan araştırmalarla sunmaktadır. Şanlıurfa’da Girişimci İş Kadınları ile yürütülen “Şanlıurfa İş Hayatında Kadının Yeri, Sorunları ve Çözüm Önerileri” adlı tez çalışmasının, bölge için bir örnek teşkil etmesini ve hayata geçirilecek önerilerle birlikte bölgesel kalkınmayı hızlandırıcı bir etki yaratması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

File Name: tez-is-hayatinda-kadinin-yeri-asuman-cevahir-yazmaci.pdf
File Size: 808.67 KB
File Type: application/pdf
Hits: 4907 Hits
Created Date: 21-05-2016
Last Updated Date: 21-05-2016